30.12.19

Ülevaade Lääne-Nigula vallavolikogu olulisematest otsustest 2019 aastal:
2019 aastal pidas Lääne-Nigula vallavolikogu 11 istungit.

Istungitel menetleti kokku 150 päevakorrapunkti.

Toon siia välja osad otsustest, mis tundusid olulisemad:
1. Lääne-Nigula valla kaasava eelarve menetlemise kord II lugemine, vastuvõtmine.

Sellega sai alguse kaasava eelarve traditsioon Lääne-Nigula vallas. Esimese kaasava eelarve hääletus on ellu viidud ja rahva poolt valitud objektid on rajatud.
2. Lääne maakonna arengustrateegia 35+ heakskiitmine

Maakonna arengustrateegia koostamise ja kinnitamise kohustus tekkis peale haldusreformi. Enne oli ka arengustrateegia olemas, aga pigem nagu vabatahtlik kokkulepe, mitte seadusest tulenev dokument.
3. Läänemaa arendusstrateegia tegevuskava kinnitamine

Sellega varustati Läänemaa arengustrateegia ka tegevuskavaga. Selle tegevuskava alusel investeeritakse 2020 aastal Kullamaa Keskkooli hoonesse 252 000 eurot ja Österby sadamasse 300 000 eurot. Mõlemad projektid saavad toetust Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.
4.  „Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse teenuste arendamine, suusaradade- ja mäekeskuse lumetussüsteemide rajamine“ oma- ja kaasfinantseeringute garanteerimine perioodil 2019 – 2022 mahus kuni 160 000 €

Sellega kindlustati Palivere Pikajalamäe spordikeskuse arenguprojektide elluviimine järgnevate aastate jooksul .
5. Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Sellega tagati Palivere Pikajalamäe arenduste seaduslikkus ja vastavus planeeringutega.
6. Lääne-Nigula aukodaniku tiitel omistati Saamo Heldemale, Ülo Loorensile ja Vaike Liivile 


7. Raamatukogude võrgu korrastamine.

Ühendati Rõude ja Martna raamatukogud ja  Sutlepa ning Noarootsi raamatukogud. Nõva raamatukogu liideti Lääne-Nigula Valla Raamatukoguga ( Risti, Taebla, Oru, Linnamäe, Nõva). Sellega koondati raamatukogude tegevus suuremateks üksusteks.  Sellega on väheneb bürokraatia hulk ja on rohkem aega tegeleda inimeste teenindamisega. 
8. OÜ Nõva Kilk likvideerimismenetluse lõpetamisega seotud tegevustoetuse maksmine.

Sellega viidi lõpule OÜ Nõva Kilk likvideerimise menetlus.
9. Nõva sadamaga seotud kinnistute omandamine

Sellega osteti OÜ Kekkilält vallale Nõva sadama kinnistud kavatsusega Nõva sadamat arendada.  Ostuhind 175 000 eurot.
10. Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise korra kehtestamine

Vallas on 8 munitsipaalkooli. Sellega loodi ühised reeglid õpilaste tunnustamiseks.
11. „Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord“ kehtestamine

Sellega loodi ühised reeglid sporditegevuse toetamiseks ja sportlaste tunnustamiseks.
12. „Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise tingimused ja kord“ kehtestamine

Sellega loodi ühtsed alused valla MTÜde ja seltsitegevuse rahastamiseks.
13. Lääne-Nigula valla koolieelsetes  munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine

Sellega loodi ühtsed alused lasteaiateenuste eest tasumiseks Lääne-Nigula vallas. Eelnõu põhjustas palju vaidlust, kuna säilitab veel kaheks aastaks erisused ja tagab sujuva ülemineku Noarootsi, Martna ja Kullamaa lasteaedadele.
14. Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine

Sellega loodi ühine ÜVK eeskiri valla ja alus edasisteks investeeringuteks vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisele. Järgmine objekt, mida ehitatakse on Rõude veetrassid.
15. „Lääne-Nigula valla põhimäärus“ muutmine, „Lääne-Nigula valla osavaldade põhimääruste kinnitamine“ muutmine

Sellega täpsustati vallavolikogu ja osavallakogude töökorda.
16. Ramsholmi kinnisasjale sundvalduse seadmise otsus

Sellega luuakse avalik ligipääs Ramsi neeme tipule. Avalik ligipääs ei ole veel jõustunud, kohtuvaidlused küll on peetud, aga kohtuotsus ei ole veel teada.
17. Oru Koolil aula ehitus. OÜ Oru Kultuurisaal asutamine ja põhikirja kinnitamine.  OÜ Oru Kultuurisaal põhikirja muutmine ja osakapitali tõstmine.

Sellega võetakse vastu otsus ehitada, luuakse juriidiline keha ja eraldatakse rahalised vahendid Oru kooli aula ehitamiseks. Aula maksumus on 1.75 milj eurot.
18. Riigile kuuluvate kinnistute munitsipaalomandisse taotlemine (kasutuseta hooned Martna külas)

Sellega taotletakse riigilt munitsipaalomandisse Martnas asuvad 3.korruselised, tühjalt seisvad hooned. Plaan on üks nendest lammutada ja teine korda teha, munitsipaalkorteriteks.
19. Kirnas Aia elamu tasuta kasutusse andmine.

Kirna külas on üks halvas seisukorras kortermaja lammutamise ootel. Seniks, kuni veel lammutamata, andis vald hoone päästeametile väljaõppetegevuse korraldamiseks.
20. Nõusoleku andmine Risti Hooldekodu moodulploki rentimiseks,  riigihanke korraldamiseks

Kavas on Risti hooldekodu laiendada. Esialgu tehakse seda moodulploki rentimise teel. Hooldekodule luuakse sellega kümne lisakoha võimalus. Eeskujuks oli moodulplokkide rentimine Linnamäe lasteaiale 2018 aastal.
21. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras (Risti perearstikeskuse ruumid AS-le Medicum Perearstikeskus)

Sellega anti ruumid üürile uuele perearstiteenuse pakkujale Ristil.
22. Lääne-Nigula valla rahvastikutaaste tegevuskava kehtestamine

Sellega koondati ühte dokumenti tegevused, mis aitavad Lääne-Nigula vallas elanike arvu hoida ja tõsta.  Tegevuskava on abiks vallavolikogule ja vallavalitsusele tegevuste planeerimisel.
23. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (Risti tuulepark)

Sellega algatati kohaliku omavalitsuse eriplaneering, selleks et välja selgitada Risti piirkonda tuulepargi rajamise võimalused ja tingimused.
24. 2020 maamaksumäärade kehtestamine

Sellega kehtestati Lääne-Nigula vallas ühtsed maamaksumäärad.
25. Loa andmine vallavara kasutusse andmiseks (Koela muuseum)

Sellega anti Koela muuseum MTÜ-le Kole Talumuuseum seitsmeks aastaks tasuta kasutusse.
Nagu alguses lugesite, volikogu menetles aasta jooksul 150 päevakorrapunkti.  Otsustena siin välja tõin vaid siiski 25.  Kindlasti ei ole need otsused, mida siin kirjas ei ole, vähem olulised, kõik lihtsalt ei mahu ühte kokkuvõttesse ära.

Tänan kõiki volikogu liikmeid, kõiki komisjonide, osavallakogude ja kogukonnakogude liikmed, vallavalitsuse liikmeid, ametnikke ja töötajaid ning osavaldade ametnikke ja töötajaid. Samuti tänan valla inimesi, kes on oluliste otsuste tegemisel kaasa rääkinud ja vallavolikogu tööle kaasa aidanud. Järgmine aasta on ukse ees ja arvata võib, et see tuleb sama tegus kui eelmine.

Rõõmsat Aastavahetust ja Edukat Uut Aastat kõigile!

Lugupidamisega

Neeme Suur

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar