3.10.21

Osavallas tehtavad tööd

Teeninduspunkt

Esimene kontakt kodanikule, probleemi registreerimine, vajadusel suunamine, menetluskäigu jälgimine ja tagasisidestamine. Bürooteenindus, avatud kas igal päeval nädalas või kindlatel päevadel.

Kommunaalmajandus- ja haldus

Heakord ja haljastus – seiramine, hea taseme tagamine. Väikehanke teostamine, suures üle-valla hanke koostamisel osalemine, kohalik järelevalve. Kui on haljastustöötaja, siis töölepingu sõlmimine koostöös personaliga, tööülesande andmine, vahendite tagamine, tulemuste kontrollimine. Kodanike teavitamine.

Välisrajatiste haldamine - pargid, ujumiskohad, väljakud ja spordiplatsid, matkarajad, valla sadamad ja muud vabaõhurajatised. Seiramine, hea taseme tagamine, kasutumise korraldamise reeglite kehtestamine ja järgmine.  Sadama olemasolu korral sadama korrashoiu tagamine, sadamakapteni funktsiooni tagamine, arendustöö, tasulise parkimise korraldamine, meremärkide paigaldamine, süvendamine jms. Väikehanke teostamine, suures üle-valla hanke koostamisel osalemine, kohalik järelevalve. Kui on töötaja, siis töölepingu sõlmimine koostöös personaliga, tööülesande andmine, vahendite tagamine, tulemuste kontrollimine. Kasutajate teavitamine.

Noarootsi erisus: püsiasustusega väikesaare toimimise tagamine - sadam, meremärgid, , ametiabi korraldamine asutustele, kes kasutavad transpordiameti aluseid, kõik kaasnevad küsimused, mis saarega tekivad.

Valla kalmistute haldamine - seiramine, hea taseme tagamine. Kasutamise korra kehtestamine või järgmine. Väikehanke teostamine, suures üle-valla hanke koostamisel osalemine, kohalik järelevalve. Kui on haljastustöötaja või kalmistuvaht, siis töölepingu sõlmimine koostöös personaliga, tööülesande andmine, vahendite tagamine, tulemuste kontrollimine. Haudade näitamine. Kalmisturegistri pidamine. Teavitamine.

Jäätmemajanduse korraldamisel osalemine – Vajadusel jäätmevedajaga suhtlemine. Jäätmeveo vabastuse taotluse menetlemine. Suurjäätmete kogumisringi korraldamine. Osalemine ohtlike jäätmete kogumisringi hanke koostamisel ja tegevuse korraldmisel. Kontaktisik pakendijäätmete kogumisel. Haljastusjäätmete kogumise, käitlemise ja äraveo korraldamine (kas hange või töötaja). Jäätmearuandlus Keskkonnaameti infosüsteemis.

Teede ja tänavate hooldus ja seisukord -   seiramine, hea taseme tagamine. Hooldushanke korraldamine, lepingu sõlmimine, järelevalve. Suurte ehitushangete puhul hanke korraldamises ja järelevalves osalemine. Esimene kontakt probleemide puhul. Suhtlus metsafirmadega teede kasutamise osas.  Kooskõlastuste andmine. Teede seisundi tagamine seoses metsaveoga, teede ülevaatusaktide tegemine, garantiimaksete ja tagasimaksete korraldamine.

Tänavavalgustus - seiramine, hea taseme tagamine. Üksiku punkti ehituse korraldamine. Suurte ehitushangete puhul hanke korraldamises ja järelevalves osalemine. Esimene kontakt probleemide puhul – reguleerimine ja hooldus vastavalt töökorraldusele.

Kinnisvara haldamine – hoonete haldamine

Hoonete heakorra tagamine, korrashoid ja väikeremont. Katlamajade haldamine. Näitude võtmine. Väiketööde eelarvestamine ja teostamine. Väikehangete korraldamine, hinnapakkumiste võtmine, järelevalve. Kinnisvara kasutajaga suhtlemine – kooli direktor, lasteaia juhataja, muu asutuse juht jne.

Planeerimine ja maakasutus

Planeerimise ja maakasutuse küsimuste lahendamises osalemine, toomine osavallakogu ette.

Ehitusvaldkonna menetlused

Ehitisregistri haldamine, projekteerimistingimuste väljastamine, ehitus- ja kasutusteatiste menetlus, ehitus- ja kasutuslubade menetlus, andmete esitamise teatised, registri paranduskanded ja kodanike ehitusalane nõustamine. (Martnas ja Kullamaal on olnud osavallas. Nõva-Noarootsi – Marika, muu – Marje. )

Avalik kord ja turvalisus

Avaliku korra järgmise tagamine  - kehtestatud korrast kinnipidamise jälgimine. Suhtlemine piirkonna politseinikuga. Avalike ürituste lubade andmine.

Liikluskorra jälgimine, ettepanekute tegemine turvalisuse tagamiseks – liiklusmärgid ja muud regulatsioonid jms. Eelarve taotlemine, suhtlemine valla vastava spetsialistiga.

Ühistransport – sisendi andmine enda piirkonna osas, enda piirkonna seotud küsimuste lahendamisel osalemine jne.

Kohalik kultuuri-sporditöö

Kultuur, sport, noorsootöö, vaba aeg. Koordineerimine ja vahendamine. Kogukondliku tellimuse kirjeldamine ja täitmise seiramine. Vajadusel normdokumentide koostamine või koostamisel osalemine.  Oma eelarve tegevuste planeerimine ja elluviimine. Oma eelarve asutuste suhtes omanikurolli täitmine. Kas hanked või asutused või töötajad.

Arendustöö

Osavalla arendustöö  – eesmärkide püstitamine, kokku leppimine ja formuleerimine, arengudokumentide koostamine ja koostamisel osalemine. Taotluste ja projektide kirjutamine. Arendusprojektide elluviimine ja juhtimine.

Eelarve juhtimine

Osavalla eelarve koostamisel, vajadusel muutmisel sisendi andmine, täitmise seiramine ja korraldamine.

Tehnilise sekretäri töö

Kirjavahetus. Registrite pidamine – Dokumendiregister, rahvastikuregister, kalmisturegister, jms. Jäätmevabastuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine, sotsiaalvaldkonna avalduste vastuvõtmine, töötajate tööajatabelite tegemine, kuluarvete vastuvõtmine, sularahas arveldamine, asutuste toetamine dokumentatsiooni korrastamisel, komisjonide ja osavallakogude teenindamine.  Arhiivitöö teostamine.  Kodulehekülje täiendamine oma piirkonna info osas. Tööohutusalane tegevus.

Kogukondlik kaasamine, tugi ja arendus

Kogukonna teavitamine ja kaasamine. Osavallakogu, rahvakoosoleku vms korraldamine. Kogukonna aktiveerimine – innustamine, nõustamine, tunnustamine. Teavitamine, kuulutamine, tagasiside. Kogukonna teavitamine ja informeerimine  - kodulehekülg, FB jms. Sõnumite koostamine ja edastamine.

Esindustöö

Osavalla esindamine ja huvide kaitsmine vallavalitsuses ja volikogus.

Tehniline pädevus

Eelnõude koostamine, lepingute sõlmimine, väikehangete ja vähempakkumiste läbiviimine, personaliga koostöös töölepingute ja ametijuhendite koostamine. Ehitusalase dokumentatsiooni lugemine ja lihtsamate koostamine, eelarvestamine, lihthangete ja vähempakkumiste korraldamine. Arenguprojektide ja taotluste ja nende eelarvete koostamine.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar